Elbeszél(t)ünk egymás mellett?

2022. február 23-án a Képviselő Testület tárgyalt egy előterjesztést, amelynek tárgya „Balatonalmádi településtervének – településfejlesztési és településrendezési tervének – készítése” volt. Az előterjesztés készítője nem vette figyelembe a 238/2021. (X.28.) sz. önkormányzati határozat 2. pontját, amely szerint a „Balatonalmádi város hosszútávú fejelsztés stratégia összefoglalása” c. dokumentum tárgyalása meg kell, hogy előzze a tervezési feladat kiadását. Erre az ülésen az egyik képviselő felhívta a figyelmet, illetve egy másik képviselő – az ellentmondást feloldandó – módosító indítványt tett, amit a Testület el is fogadott. Így a határozat kiegészült egy olyan mondattal, aminek értelmében a tervezés során az Almádi „30 kezdeményezés által elvégzett stratégialakotó munka eredményeit is figyelembe kell venni. A nyilvános ülésen „nézőként” részt vevő Gauder Péter hozzászólásában a fejlesztéshez (általában) szükséges intézményi szerkezet hiányára hívta fel a figyelmet, megemlítve, hogy erre vonatkozóan még 2020-ban született egy KT határozat, amit csak végre kellene hajtani. Egyben javasolta, hogy a tervezői ajánlatételre – már csak illendőségből is – hívják meg azt az építész studiót, amelynek munkatársai az elmúlt közel két évben számos értékes munkaórát fordítottak Almádi fejlesztési stratégiájának és koncepciójának kidolgozására. Ezt a javaslatot a Hivatal elfogadta és meghívta az ajánlattételre a FINTA és Társai Építész Stúdió Kft-t is. A Stúdió vezetője Mezei Gábor építész, aki a munkában nem csak irányítóként, de aktív közreműködőként is a kezdetektől fogva részt vesz, az ajánlattételre rendelkezésre álló rövid idő alatt több egyeztetést is lefolytatott. Felvette a kapcsolatot – egyebek között – a Balatonalmádi fejlesztési eszközeinek kidolgozását étizedek óta végző tervező céggel is.


Az ajánlattételi felhívás tartalmát és az egyeztetések eredményét is figyelembe véve, március 24-én, az ajánlattételre nyitva álló határidő lejárata előtt, az alábbi tartalommal levelet küldött a Polgármester, illetve a Testület részére:

„Tisztelt dr. Kepli Lajos,
Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Köszönettel és örömmel vettük „Balatonalmádi Város településfejlesztési és településrendezési tervének elkészítése” tárgyú beruházás ajánlattételi szakaszában való felkérésüket.
Köszönjük a testületnek, hogy a meghívottak közé emelt minket – különös tekintettel arra, hogy jómagam (Mezei Gábor almádi illetőségű magánember, egyben a szakmában jártas építész) a város irányítása által létrehozott tanácsnoki pozíció, és e pozíció alá szervezett A30 közösségi tervezésben az elmúlt 1,5 évben nagy lelkesedéssel vettem részt.
A felkérés megnyitásakor nagy várakozással tekintettem a feladatmeghatározás című dokumentumra, melyben várakozásom szerint a város elkövetkező 10-20 éves fejlesztési stratégiájának kivonatát, mint a tervezés alapját fogom viszont látni.
Meglepetésemre nem így történt, a megkeresésben konkrét tervezési program nincs, ez alapján az elvégzendő feladat nem tükröz konkrét megrendelői elképzeléseket a településfejlesztési és településrendezési tervének elkészítése tekintetében.
Ez alapján a feladat egy periodikus megújításnak fogható fel, mely hasonlóan egy jövőképet felvázoló megrendelői elképzelés alapján készülő dokumentummal- azonos munkabefektetés a tervezőknek, és azonos költség a városnak, ám érdemi eredmény a városfejlesztés szempontjából e kiírási tartalommal nem lesz várható.
Véleményem szerint ugyanakkor a város a 24. órában, még épp időben tudná jövője képét formálni egy közösségi tervezésben létrejött, világos fejlesztési irányvonalakat felvázoló koncepció implementálásával. Nem kell érzésem szerint külön kifejteni, hogy jelenleg milyen helyzetek feszítik szét a városrendezési elvek keretét, és a város jövője miképp válik egyre tervezhetetlenebbé.
Álljon itt két példa (magam még legalább öt hasonlót tudnék felidézni), mindkettő a jelenlegi szabályozásnak megfeleltethető projekt, ez alapján jogos befektetői érdekeket szolgáló – e tekintetben érthető, de a város szempontjából elfogadhatatlan koncepció:
–        a Kuckó helyére a tulajdonos befektető spekulatív alapon többlakásos lakóház fejlesztését tervezte el. A lakások kiváló pozícióban vannak, jól eladhatóak. A város szempontjából nézve ugyanakkor tragédia, másodlagos bevételek helyett csak kiadás növekedés várható. Jelentős probléma a város közösségére, gazdaságára nézve a főtéri közösségi funkciók hiányára, a telekben és nem telektömbben való gondolkodásra, a parkolás kaotikusságára. A jelenlegi szabályozási eszközök nem adnak jó keretet ezen városi érdekek érvényesítéséhez
–        másik példa a Kristóf motel a parti sávban. A helyzet pontosan azonos a Kuckó beruházáshoz. Maximális befektetői érdekérvényesítés, párhuzamosan azonban a város oldalán csak teher, kiadás növekedés, és a jövő elépítése, de legalábbis erős kompromittálása.
Ugyanakkor fenti két példát nem lehet a beruházók nyakába varrni. Ők a meglévő keretek között az érdeküknek legjobban megfelelő megoldásra törekszenek. E problémakör megoldása a város kezében van, eszköz pedig ehhez a szabályozás lenne megfelelő koncepcióval, városfejlesztési stratégiával. Ez nem a jelen pályázat végén kiválasztandó tervezőtől kellene, hogy jöjjön, mint gondolat, hanem a várostól magától.
Egy egységes városi koncepcióval, jövőképpel mind a tulajdonosok, mind a város szempontjából létrehozható lenne egy nyertes, win-win pozíció: legyenek a tulajdonosok partnerek a város fejlesztésében, az összeadott erő ne kioltsa, hanem erősítse egymást!
Fentiekre tekintettel, és a város iránt érzett szeretetemtől vezérelve javaslom és kérem, hogy a pályázatot szíveskedjenek visszavonni, és rövid határidővel a már kész A30 koncepciót testület által tárgyaltan, és a tárgyalás eredményét figyelembe véve, kiegészített tartalommal ismért kiírni.

Tisztelettel és köszönettel,

Mezei Gábor
építész, vezető tervező,
ügyvezető igazgató”

A beérkezett ajánlatok értékelésére, illetve a győztes kihirdetésére cikkünk megjelenésének időpontjáig (2022.04.12.) nem került sor. Reméljük, hogy az áprilisi KT ülésen a „Balatonalmádi Város hosszútávú fejlesztési stratégia összefoglalása” tárgyú dokumentum napirendre kerül és ezzel teljesül a cikk elején említett Önkormányzati Határozat is.